КОНТАКТ

Страхињића бана 2А
18000 Ниш, Србија

ТЕЛЕФОН  +381 (65) 891-0030

Autor НС
Kategorija:

         Чланови Удружења су професори физичког васпитања и спорта, научни радници и сарадници, као и друга лица која раде на пословима који су у вези са делатношћу којом се удружење бави, под условом да су претходно стекли звање професора физичког васпитања и спорта, односно педагога физичке културе.

       Чланство у Удружењу је добровољно. Удружење има следеће врсте чланова:

 1. редовне чланове;
 2. придружене чланове;
 3. почасне чланове.     

      Редовни члан Удружења је лице , које поред испуњавања основног услова у погледу образовања и стручне делатности (поседовање звања професора физичког васпитања и спорта) потпише изјаву о приступању,  плати чланарину, и добије чланску карту  - чиме стиче сва права и обавезе које проистичу из овог Статута.

      Придружени члан Удружења је лице , које поред испуњавања основног услова у погледу образовања и стручне делатности (поседовање звања професора физичког васпитања и спорта) потпише изјаву о приступању Удружењу.

      Почасни члан Удружења може бити истакнути стручњак из  других подручја, и други

грађани, као и страни држављани који на посебан начин дају свој лични допринос развоју и унапређењу рада Удружења и струке у целини.      

Права и обавезе чланова

Члан има право да: 

 1. равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења
 2. у оквиру Удружењапокреће и разматра сва питања из делатности Удружења у циљу унапређења физичког васпитања и школског спорта;
 3. непосредно или преко својих представника у Удружењу учествује у раду Удружења, даје предлоге, сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих одлука, закључака и др.
 4. иницира, предлаже и одлучује о оснивању одговарајућих облика организовања и рада у Удружењу - ако је редовни члан.
 5.   бира своје представнике и буде биран у органима и облицима организовања и    рада у Удружења и управља пословима Удружења -  ако је редовни члан.;
 6. користи помоћ, подршку и услуге Удружења, у мери која не штети интересима других чланова Удружења;
 7. остварује увид у рад Удружења и његових органа;
 8. учествују у активностима Удружења;
 9. добије информације потребне за остваривање чланских права;
 10. управља пословима Удружења (право гласа) у складу са овим Статутом - ако је редовни члан. 

Члан је дужан да:

 1. ради  у складу са Статутом, одлукама и закључцима Скупштине и Управног одбора Удружења;
 2. поступа у духу професионалне етике, чува и брани углед наставника физичког васпитања и струке у целини.
 3. сарађује са другим члановима Удружења и у односима са њима поштује професионалне и етичке принципе;
 4. учествује у активностима Удружења,покреће иницијативе и предлоге за успешнији рад Удружења иредовно измирује своје финансијске обавезе према Удружењу;
 5. испуњава све обавезе утврђене законом, Статутом Удружења и другим општим актима Удружења;
 6. у потпуности поштује сва своја општа акта;
 7. извршава правоснажне одлуке органа Удружења;
 8. чува углед Удружења;

Члан учествује у раду Удружења, а редовни члан и у одлучивању у органима Удружења преко својих представника.

Право да бирају и буду бирани у органе Удружења имају искључиво редовни чланови Удружења.