КОНТАКТ

Страхињића бана 2А
18000 Ниш, Србија

ТЕЛЕФОН  +381 (65) 891-0030

Autor НС

Основни циљ Удружења је непрекидно унапређивање квалитета физичког васпитања, спорта деце, школског спорта, организованог физичког васпитања деце претшколског узраста, и промоција здравља и здравог начина живота кроз средства, методе и праксу физичког васпитања.

        Удружење делује као струковно професионално тело и институција у области спорта и школског и предшколског физичког васпитања.

      Удружење заступа потребе и интересе професора физичког васпитања у школама, предшколским установама, као и наставног особља које едукује студенте физичког васпитања и спорта.

        У складу са основним циљем, циљеви и задаци Удружења  су:

 1. да редовно прати и анализира стање и актуелна збивања у подручју школског и предшколског физичког васпитања, школског спорта и физичке културе школске деце и омладине уопште, и да у том смислу правовремено предузима одговарајуће кораке;
 2. да активно суделује у припремању и доношењу Закона, нормативних и других аката, којима се регулише положај и друштвени статус наставе физичког васпитања, школског спорта и свих  осталих активности  које се логички везују уз ово наставно подручје, као и носилаца тих активности;
 3. плански и организовано доприноси професионалном развоју и личном усавршавању својих чланова;
 4. да доприноси унапређењу теорије и праксе физичког васпитања у школи;
 5. да покреће и помаже, а по потреби непосредно учествује у пројектовању и спровођењу научних истраживања која су од посебног значаја за даљи развој и унапређење школског физичког васпитања, школског спорта и спорта  у целини;
 6. да плански и организовано ради на стручном информисању и усавршавању својих чланова на одговарајући начин, а пре свега путем семинара, предавања, трибина и сл, упознаје своје чланове са најновијим научним, технолошким, методолошким и другим достигнућима у области физичке културе, а посебно у области физичког васпитања и школског спорта;
 7. да промовише напредне педагошке, стручне и научне идеје и сазнања, и афирмише позитивна искуства својих чланова да на прикладан начин својим члановима омогући да јавно представљају, афирмишу своја лична постигнућа, да се међусобно упознају, размењују искуства и остварују све друге облике међусобне сарадње;
 8. да подстиче, усмерава и координира рад  удружења  и других организација  које се баве питањима од  заједничког интереса
 9. да остварује активну сарадњу са другим сродним организацијама и институцијама у земљи и иностранству
 10. заступа и брани интересе и углед наставничког позива и струке у целини, као и углед и права својих чланова, у складу са уставним и законским прописима Републике Србије;
 11. да стручно оспособљава, у сарадњи са високошколском установом кадрове за рад са децом у школама тј школицама спорта, клубовима и др., у складу са Законом;
 12. у складу са својим овлашћењима и Правилима додељује својим члановима одговарајућа признања и награде;
 13. да обавља све друге задатке и обавезе које су у делокругу рада Удружења и у духу одредаба  овог Статута
 14. да заступа заједничке интересе чланова Удружења пред државним, просветим и највишим спортским органима;
 15. да учествује у обезбеђивању услова за развој физичког васпитања и школског спорта у Републици Србији и доприноси утврђивању стратегије развоја физичког васпитања и школског спорта у сарадњи са Министарствима надлежним за послове просвете и спорта у Републици Србији и другим институцијама из области физичког васпитања и школског спорта;
 16. да предузима одговарајуће активности ради унапређивања и омасовљавања школских спортских манифестација и школског спорта;
 17. да организује и пружа стручну помоћ својим члановима у унапређивању њиховог рада;
 18. да ради на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и утврђује правила понашања у њиховим међусобним односима;
 19. да ради на што успешнијем организовању школских спортских такмичења у складу са Правилником о Наставном плану и програму, и подстиче ученике да се баве физичком активношћу у слободно време;
 20. да доприноси зближавању младих и омогућује ширење хуманих идеја о месту и улози физичког васпитања, школског спорта и спорта уопште;
 21. да активно доприноси превенцији насиља и промовише фер плеј;
 22. усклађује активности чланова Удружења;
 23. остварује стручну - спортску сарадњу у земљи и иностранству;
 24. организује и обезбеђује услове за сусрете и разговоре чланова Удружења и других заинтересованих правних и физичких лица ради размене искустава, пословног, стручног и спортског повезивања и остваривања заједничких интереса;
 25. издаје публикације о спортским и другим активностима Удружења и његових чланова;
 26. организује спортске приредбе и манифестације;
 27. афирмише физичко васпитање и школски спорт;
 28. активно учествује у остваривању циљева и задатака физичког васпитања и школског спорта;
 29. обавља друге послове у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о основној школи, Законом о средњој школи, Законом о спорту, Стратегијом образовања, Стратегијом развоја спорта у Републици Србији и овим Статутом;
 30. Удружење може ради остваривања активности из овог члана основати привредна друштва, установе или други законом утврђен облик организовања, у земљи и иностранству, самостално или са другим правним и физичким лицима;
 31. формира базу података о својих члановима